Onderzoeksproject Onderzoek naar de impact van veelbelovende landbouwpraktijken op de opbrengst van sorghum onder het huidige en toekomstige klimaat in Mali

In uitvoering STRATADAPT-MALI

Onderzoek naar de impact van veelbelovende landbouwpraktijken op de opbrengst van sorghum onder het huidige en toekomstige klimaat en de promotie/adoptie van deze praktijken door co-creatie met beleidsmakers, onderzoekers, experten op het terrein en

Sorghum

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Hoe kunnen we in Mali de best werkende klimaatadaptieve teeltwijze van sorghum helpen vinden met behulp van in Vlaanderen ontwikkelde agrarische modellerings- en analysecapaciteit? Dat is de uitdaging in dit project. De onderzoekssamenwerking Vlaanderen - Mali in deze is een gevolg van intensieve kennismaking tussen ILVO en een vrouwelijke Malinese onderzoekster. Zij kon, via het VIB programma Open Doors Fellowships 3 maanden werken bij het ILVO-plantonderzoeksteam. Het Open Doors Fellowship programma steunt vrouwelijke onderzoekers in de Derde Wereld in hun ontwikkeling en inzet voor de grote uitdagingen in de wereld.

Onderzoeksaanpak

We passen de bestaande gewasopbrengstvoorspellende modelleringstools aan aan het agrarisch productiesysteem in Mali en andere landen in West-Afrika. We brengen de locatie-specifieke indicatoren voor de klimaatimpact in Mali qua landbouw in kaart met behulp van CLIMTAG. We identificeren veelbelovende beheerspraktijken voor klimaatadaptatie voor sorghum. We werken deze heel concreet uit en onderzoeken hoe we de lokale landbouwers kunnen helpen zich aan te passen aan klimaatverandering. We kwantificeren de effecten op gewasprestaties en op opbrengst in het huidige en het toekomstig verwachte klimaat. We zoeken en benoemen, voor zowel mannen als vrouwen in Mali, de contextuele factoren die de veerkracht van het socio-ecologische voedselsysteem beïnvloeden. We maken, samen met alle belanghebbenden, een dashboard voor klimaatkwetsbaarheid voor sorghum.

Relevantie/Valorisatie

Sinds meer dan 20 jaar wordt de landbouwproductie in Mali geconfronteerd met steeds frequentere en extremere klimaatscondities. Klimaatvariabiliteit heeft een sterke impact op gewasproductie en daardoor ook op de algemene welvaart in West-Afrika, en in Mali in het bijzonder. Ongeveer 80% van lokale voedselconsumptie in Mali wordt geproduceerd door 'smallholder agriculture', die heel erg afhankelijk is van klimaatsomstandigheden, en voornamelijk neerslag. Dit laatste is nu heel erg variabel en onvoorspelbaar geworden.

Financiering

Vlaamse Overheid