Onze klimaatthema's

Klimaatproblemen moeten met een systeembril bekeken worden. Veel van ons onderzoek loopt dan ook over verschillende thema’s en sectoren heen. Toch kan een ruwe opsplitsing gemaakt worden van ons klimaatonderzoek in acht thema’s. Elk van die acht thema’s speelt een cruciale rol in klimaatmitigatie en -adaptatie in de landbouw.

Icoon wereldbol sneeuw en zon

Het is een belangrijke uitdaging voor elke landbouw(st)er om te evolueren naar een klimaatvriendelijke en -robuuste bedrijfsvoering.

Icoon akker/bodem

De landbouwbodems vormen een belangrijk koolstofreservoir. Via aangepast beheer van de akkers en graslanden kan meer koolstof opgeslagen worden.

Icoon koe

Het grootste deel van de broeikasgasemissies van de Vlaamse landbouw worden uitgestoten door de veehouderij. Binnen deze sector zijn de dierlijke vertering en de dierlijke mest belangrijke emissiebronnen.

Icoon groene technologie

De landbouw is goed voor ongeveer 1,9 procent van de totale Vlaamse energiebehoefte. Binnen de landbouwsector is het energieverbruik het hoogst in de serreteelt.

Icoon landschap groen

Ongeveer 45 procent van het gehele Vlaamse territorium wordt gebruikt voor landbouw. Een duurzaam beheer van deze gronden en bodems is een essentieel onderdeel van een klimaatslim Vlaanderen.

Icoon vis

Het opwarmen van de aarde, inclusief de Noordzee, brengt diverse processen op gang en vissers moeten hun activiteiten aanpassen aan het nieuwe klimaat.

Icoon graan

De plantaardige productie (akkerbouw, fruit- en groententeelt) zal zich in de toekomst moeten aanpassen aan het nieuwe klimaat, onder meer de hogere temperaturen en het vervroegde groeiseizoen.

Icoon waterdruppel

Door de klimaatverandering verschuift de waterbeschikbaarheid. Daarom zetten we in op droogtetolerante teelten en onderzoek naar klimaat robuuste landbouwsystemen.