Onderzoeksproject Waterverbruik in de veehouderij

In uitvoering WAVE
water koeien

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Om toekomstige waterschaarste in de veehouderij te voorkomen, moet ingezet worden op waterbesparing en op omschakeling naar alternatieve waterbronnen. Het project WAVE streeft precies naar die efficiëntieverhoging van het waterverbruik in de dierlijke sector, met name door het verzamelen van correcte cijfers over het waterverbruik, door bewustmaking van de veehouders rond mogelijke waterbesparing en en door kennisoverdracht over alternatieve waterbronnen en waterbehandelingen. Op dit moment ontbreken correcte en recente cijfers van drinkwaterverbruik en andere verbruiksposten in de Vlaamse veehouderij.

Onderzoeksaanpak

Bij een representatieve groep veebedrijven monitoren we het waterverbruik, per type water en per verbruikspost. Deze kengetallen voor watergebruik zetten we in om veehouders beter te kunnen begeleiden naar kostenefficiënte waterbesparende maatregelen. We inventariseren en evalueren mogelijke investeringen in alternatieve waterbronnen. We communiceren over het aanbod aan kwalitatief water vanuit alternatieve waterbronnen voor de dierlijke sector.

PLF-systemen (Precision Livestock Farming) uit te testen die veehouders kunnen helpen bij het monitoren van hun waterverbruik op dier- of groepsniveau en lekverliezen of abnormale waterverbruik te signaleren.Veehouders informeren over mogelijke waterbehandelingssystemen voor bijvoorbeeld hemelwater en zo alternatieve waterbronnen beter te benutten.

Relevantie/Valorisatie

Met dit project en deze meetcampagne bereiken we in eerste instantie dat veehouders in heel Vlaanderen meer aandacht krijgen voor hun watergebruik en dat zij meer het belang inzien van de opvolging van hun waterverbruik. Daarnaast krijgen veehouders degelijke informatie omtrent het belang van goede waterkwaliteit en het belang van alternatieve waterbronnen. Via demonstraties motiveren en inspireren we de veehouders tot overschakeling naar alternatieve waterbronnen en zetten we hen aan om waterte besparen waar mogelijk. Door een beter inzicht te krijgen in het basis- en piekverbruik doorheen het jaar en per waterbron kunnen landbouwers proactief maatregelen treffen ten aanzien van verwachte tekorten. Dit project levert ten slotte een verfijning van de kengetallen voor duurzaamheidsmonitoring tools zoals Klimrek en vergunningsaanvragen.

Financiering

Vlaamse Overheid Departement L&V