Klimaatslimme bedrijfsvoering

Het is een belangrijke uitdaging voor elke landbouw(st)er om te evolueren naar een klimaatvriendelijke en -robuuste bedrijfsvoering. Daarvoor hebben zij in de eerste plaats inzicht nodig in de belangrijkste oorzaken van broeikasgas- en andere emissies op hun bedrijf, net als in de belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering op hun bedrijf.

Dat inzicht wil ILVO hen geven door, samen met partners, een klimaatscan te ontwikkelen, gebaseerd op de principes van levenscyclusanalyse. Samen met en op maat van de bedrijven kan vervolgens een traject worden uitgestippeld met relevante klimaatmaatregelen, die na herhaalde klimaatscans gericht kunnen worden bijgestuurd. ILVO waakt erover dat behalve met de effectiviteit van de maatregelen rekening wordt gehouden met de werklast, de economische haalbaarheid en eventuele neveneffecten op het bedrijf en de omgeving. Zo worden alle aspecten van duurzaamheid in acht genomen vóór een maatregel wordt toegepast. Het is de ambitie van ILVO en zijn partners om deze klimaatscan en het bijbehorende begeleidingstraject uit te rollen voor alle subsectoren in de agrovoeding.

Naar een klimaatslimme bedrijfsvoering evolueren kan ook een transitie inhouden naar een ander type landbouwbedrijf of –systeem, bijvoorbeeld ‘agroforestry’. Hoewel nog maar beperkt toegepast in Vlaanderen, zorgt de combinatie van akkerbouw of veehouderij met bomen ervoor dat nutriënten en water beter worden benut, met een groter adaptief vermogen. Het biedt eveneens mogelijkheden naar klimaatmitigatie toe.


Projecten in het thema 'klimaatslimme bedrijfsvoering'

 • Wat zijn ‘klimaatslimme’ strategieën? En hoeveel reductie kunnen ze realiseren?
  KLIMREK, ELCA-PP (PhD Lieselot Boone)
 • Welke landbouwpraktijken zijn klimaatvriendelijk?
  Hoeveel netto broeikasgasemissies worden uitgespaard door (plantaardige of dierlijke) organische meststof te gebruiken?
  ELCA-PP (PhD Lieselot Boone)
 • Kan je je bedrijf wapenen tegen het wijzigend klimaat en ook rendabel blijven?
  KLIMREK
 • Kunnen landbouwers van elkaar leren om klimaatvriendelijke maatregelen door te voeren?
  KLIMREK
 • Hoe ondersteunen we landbouwers in de transitie naar agroforestry, een klimaatadaptatief landbouwsysteem?
  FARMLIFE
 • Hoe kunnen we broeikasgasemissies meten bij grazers en voor verschillende begrazingsstrategieën? Welke begrazingsstrategieën zijn ecologisch verantwoord en economisch haalbaar?
  GRASTECH