Onderzoeksproject Agroforestry als sleutel tot beter waterbeheer en aanpassing aan extreme weersomstandigheden

In uitvoering LIFE-AFAKTIVE

Agroforestry as a Key to improve Water Management & Adaptation to Extreme Weather Events

water agroforestry

Algemeen kader

Welke mogelijkheden heeft agroforestry voor waterbeheer en buffering tegen extreme weersomstandigheden? Het project AFaktive wil het mechanisme beter begrijpen en ook demonstreren op een praktische schaal in samenwerking met praktijk- en demobedrijven. AFaktive ontwikkelt tools voor ontwerp en implementatie van agroforestry, rekening houdend met de impact op waterbeheer. Een geïntegreerde agroforestry-planning gericht op integraal waterbeheer wordt gerepliceerd op regionale schaal.

Onderzoeksaanpak

In een eerste fase mikken we met AFaktive op een initiële realisatie op 100 hectare verspreid over 10 locaties met een diversiteit aan topografische omstandigheden, landgebruiksystemen en waterbeheerproblemen. In een tweede stap repliceren we de ervaringen met beste praktijken op regionale schaal. Het AFaktive consortium ontwikkelt daartoe vernieuwende planningsbenaderingen, waaronder een nieuw GIS-model dat de effecten van verschillende agroforestry scenario's op waterhuishouding en overstromingsniveaus berekent en illustreert onder extreme weersomstandigheden. Het project levert ook zijn bijdrage aan de ontwikkeling van context specifieke verdienmodellen en de verdere ontwikkeling van de institutionele randvoorwaarden ter ondersteuning van agroforestry systemen.

Relevantie/Valorisatie

De kennis, methodes en ervaringen met beste praktijken worden gebundeld en gecommuniceerd. Agroforestry kan een betekenisvolle oplossingsrichting zijn om om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Deze doelbewuste integratie van houtachtige vegetatie, gewassen en/of vee op hetzelfde stuk land biedt naar verwachting ook diverse potentiële voordelen voor waterbeheer. Dit kan, naast de gekende meerwaardes van het boslandbouwsysteem, extra kansen opleveren voor een regionale toegevoegde waarde.

Financiering

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)