Bodem

De landbouwbodems vormen een belangrijk koolstofreservoir. Via aangepast beheer van de akkers en graslanden kan meer koolstof opgeslagen worden. Met andere woorden, een goede landbouwpraktijk kan de ‘koolstofsequestratie’ verhogen. Het ILVO voert onderzoek naar de verhoging van de koolstofopslag door middel van aangepaste (bodem)beheersmaatregelen zoals organische bemesting, bodemverbeterende middelen, niet-kerende bewerking, agroforestry en graslandbeheer. Verder voert het ILVO ook onderzoek naar de valorisatie en de financiering van de koolstofopslag in landbouwbodems met bijzondere aandacht voor de sterk verstedelijkte context in Vlaanderen.

Een gezonde bodem, waar bodemorganische koolstof de motor van is, is een belangrijk instrument voor de adaptatie aan diverse klimaatuitdagingen. Een bodem in goede conditie heeft een groot waterbergend vermogen, belangrijk bij toenemende droogte, en bevordert infiltratie en drainage, van belang bij toenemende wateroverlast. Het ILVO bestudeert maatregelen voor een reductie van de bodemverdichting om de waterhuishouding te verbeteren en maatregelen om bodemerosie tegen te gaan. Daarnaast onderzoekt het ILVO de relatie tussen het bodemmicrobioom en de weerbaarheid van de plant tegen plantenziektes.

Benieuwd naar ons bodemonderzoek?

Vragen?

Contacteer ons