Onderzoeksproject Versnelde kwalitatieve uitrol van de Klimrektool

In uitvoering KLIMREK PLUS
Melkvee - (c) Wouter De Laender

Contacteer onze expert

Veerle Van Linden

Veerle Van linden

Klimaatslimme landbouw en energie

Algemeen kader

Het klimaattraject dat binnen het VLAIO-LA Klimrek werd ontwikkeld, wordt via KLIMREK PLUS versneld uitgerold op 180 melkveebedrijven. Zo'n traject omvat ten eerste een klimaatscan en vervolgens ook een klimaatkoers. De klimaatscan becijfert de bijdrage van de boerderij aan de klimaatopwarming (dit heet de koolstofvoetafdruk) en drukt die uit in kg CO2-eq per kg meetmelk. Ook de bijdrage aan andere milieuthema’s zoals o.a. verzuring of eutrofiëring wordt berekend om probleemverschuivingen bij het nemen van maatregelen te voorkomen. De klimaatkoers vertrekt van de resultaten van de scan en identificeert de verbeterpunten voor het bedrijf. Vervolgens stelt KLIMREK doorgerekende scenario’s (met kosten-batenanalyse) voor ter vermindering van de klimaatbijdrage en ter verhoging van de klimaatweerbaarheid. Melkveehouders worden ten slotte individueel begeleid om op hun bedrijf haalbare klimaatslimme maatregelen te nemen. Deze aanpak kan met het extra budget van KlimrekPlus toegepast worden bij minstens 180 melkveehouderijen in Vlaanderen.

Onderzoeksaanpak

Concreet kiezen de circa 180 melkveehouders, na de klimaatscan en de klimaatkoers, zelf en zeer goed geïnformeerd voor effectieve klimaatslimme maatregelen op hun inidvidueel bedrijf. Elk bedrijf is anders en heeft, vertrekkende vanuit de bestaande praktijk wellicht andere 'optimale klimaatmaatregelen' geadviseerd gekregen. Eens gekozen start het individueel verbetertraject op. Dit alles gebeurt onder begeleiding van de klimaatconsulent, die de melkveehouder bijstaat tot en met implementatie. Naast individuele begeleiding wordt de landbouwer in groep begeleid in lerende netwerken waar hij/zij in contact komt met experten en collega-landbouwers.

Relevantie/Valorisatie

Klimaatslimme maatregelen verlagen de netto uitstoot aan broeikasgassen of maken het bedrijf klimaatbestendiger. Melkveehouders worden ondersteund in hun transitie naar een klimaatbestendigere en klimaatvriendelijkere bedrijfsvoering. Ze worden individueel begeleid en leren van hun collega-landbouwers. De maatregelen die binnen het Vlaams convenant enterische emissie naar voor worden geschoven, worden op deze manier mee verspreid. De melkveesector als geheel krijgt versneld een stevige benchmarkset van de Vlaamse melkveebedrijven en kan haar potentieel voor broeikasgasreductie juister inschatten. De praktijkgids voor klimaatslimme bedrijfsvoering wordt gevoelig uitgebreid.

Financiering

Vlaamse Overheid Departement L&V