ILVO-Expertisecentrum Landbouw & Klimaat

Het ILVO-Expertisecentrum Landbouw & Klimaat (ILVO-ELK) werd eind 2016 opgericht onder impuls van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. De Vlaamse overheid erkent dit expertisecentrum als een multidisciplinair, onafhankelijk en gedegen kenniscentrum, waar het beleid en de private stakeholders terecht kunnen voor advies en onderzoek.

Methaan en klimaatimpact
Illustratie expertisecentrum landbouw & klimaat

Het expertisecentrum Landbouw en Klimaat stelt zich de volgende drie doelen:

  1. Onderzoeksprojecten en –resultaten in relatie plaatsen tot de klimaatverandering en nieuwe onderzoeksprojecten initiëren in het kader van de klimaatuitdagingen.
  2. Communiceren over de multidisciplinaire klimaatkennis aanwezig op ILVO.
  3. De internationale evoluties qua klimaat- en landbouwonderzoek op de voet volgen.

ILVO-ELK wil het beleid en de sector helpen om adequaat in te spelen op de klimaatuitdagingen in de landbouwsector. Bedreigingen en kansen worden geïdentificeerd, naar de praktijk vertaald en de uitvoering van haalbare klimaatmaatregelen wordt begeleid. Voor de ondersteuning van het beleid en de sector oriënteert ILVO-ELK zijn klimaatonderzoek op twee sporen. Het eerste spoor, de klimaatmitigatie, moet technologieën en systemen aanbrengen die toelaten om de impact van landbouw en visserij op het klimaat te reduceren. Het tweede spoor, de klimaatadaptatie, moet de mogelijkheden onderzoeken tot aanpassing van de Vlaamse landbouw en visserij aan het wijzigend klimaat. Heel wat maatregelen werken op beide pijlers tegelijk en bovendien is het belangrijk om steeds de ruimere duurzaamheid van de landbouwsector voor ogen te houden. Andere belangrijke speerpunten zijn onderzoek rond koolstofopslag via landbouw en inzetten op een landbouw die efficiënt omspringt met water en nutriënten, die kringlopen sluit en nevenstromen valoriseert.

Onze klimaatthema's

Icoon wereldbol sneeuw en zon

Het is een belangrijke uitdaging voor elke landbouw(st)er om te evolueren naar een klimaatvriendelijke en -robuuste bedrijfsvoering.

Icoon akker/bodem

De landbouwbodems vormen een belangrijk koolstofreservoir. Via aangepast beheer van de akkers en graslanden kan meer koolstof opgeslagen worden.

Icoon koe

Het grootste deel van de broeikasgasemissies van de Vlaamse landbouw worden uitgestoten door de veehouderij. Binnen deze sector zijn de dierlijke vertering en de dierlijke mest belangrijke emissiebronnen.

Icoon groene technologie

De landbouw is goed voor ongeveer 1,9 procent van de totale Vlaamse energiebehoefte. Binnen de landbouwsector is het energieverbruik het hoogst in de serreteelt.

Icoon landschap groen

Ongeveer 45 procent van het gehele Vlaamse territorium wordt gebruikt voor landbouw. Een duurzaam beheer van deze gronden en bodems is een essentieel onderdeel van een klimaatslim Vlaanderen.

Icoon vis

Het opwarmen van de aarde, inclusief de Noordzee, brengt diverse processen op gang en vissers moeten hun activiteiten aanpassen aan het nieuwe klimaat.

Icoon graan

De plantaardige productie (akkerbouw, fruit- en groententeelt) zal zich in de toekomst moeten aanpassen aan het nieuwe klimaat, onder meer de hogere temperaturen en het vervroegde groeiseizoen.

Icoon waterdruppel

Door de klimaatverandering verschuift de waterbeschikbaarheid. Dit is eenn reden waarom ILVO inzet op droogtetolerante teelten en onderzoek naar klimaat robuuste landbouwsystemen.